พื้นที่ให้บริการ eduroam ภายในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนที่มรสน-eduroam 18-8-59

 

1.อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)

2.โรงอาหารทานตะวัน

3.คณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 7)

4.อาคารบรรณาราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

5.อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (อาคาร 13)

6.สำนักอธิการบดี (อาคาร 10)

7.ศูนย์อาหารสหกรณ์ร้านค้า

8.หอประชุมจามจุรี 1